REGULAMIN PŁATNOŚCI

1. Centrum Edukacji i Terapii zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia świadczenia usług online, warsztatów
oraz seminariów w zarezerwowanym/wyznaczonym terminie po zaksięgowaniu odpowiedniej opłaty
dokonanej przez Usługobiorcę
2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty na rzecz Różowych Okularów określone są w zakładce CENNIK
na stronie www.rozoweokulary.com.pl
3. Płatności za pośrednictwem Przelewy24 mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania
się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą
płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
5. Usługodawca na stronie www.rozoweokulary.com.pl w zakładce CENNIK udostępnia dane do przelewu,
a w zakładce REZERWACJA ONLINE odnośnik do dokonania rezerwacji i płatności za pośrednictwem
Przelewy24.
6. Usługobiorca po kliknięciu linka transakcji w zakładce REZERWACJA ONLINE jest automatycznie
przekierowywany na stronę płatności online serwisu Przelewy24, który służy do dokonywania płatności i
przekazywania jej na konto Różowych Okularów.
7. W serwisie Przelewy24 każda transakcja otrzymuje niepowtarzalny numer płatności oraz hasło nadawane
przez Serwis, które klient powinien zachować na wypadek trudności z realizacją opłaty. Płatności
wykonywane w weekend zostaną zrealizowane w najbliższy dzień roboczy,
8. Na stronie www.rozoweokulary.com.pl w zakładce REZERWACJA ONLINE znajduje się formularz
rezerwacji obsługiwany przez firmę zewnętrzną – nakiedy.  
Podmiot powierzający (Administrator danych):
Centrum Edukacji i Terapii Różowe Okulary, ul. Internetowa 43M, 03-290 Warszawa, NIP 9512155472
Podmiot przetwarzający zwany Procesorem:
NAKIEDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wejherowie, przy ul. 3
Maja 15/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDANSK-
PÓŁNOC W GDAŃSKU pod numerem KRS 0000613743, REGON 364245886, NIP 5882417353 z
kapitałem zakładowym wynoszącym 5 000 PLN. 
Dane, o których tu mowa, to adres e-mail, imię i nazwisko lub pseudonim, numer telefonu. Użytkownik
podaje te informacje dobrowolnie akceptując fakt, że będą używane do identyfikacji zarezerwowanych
terminów konsultacji/spotkań/warsztatów prowadzonych przez Zespół Różowych Okularów. Mogą także
być wykorzystane do kontaktu Zespołu z użytkownikiem w sprawach organizacyjnych i związanych z
sesją/konsultacją/spotkaniem/warsztatem.
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (tj.
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
Jednocześnie zastrzega się, iż administrator uprawniony jest również do przetwarzania danych w celu
ochrony swoich prawnie uzasadnionych interesów w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w
interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
9. Centrum Edukacji i Terapii Różowe Okulary korzysta z usług Przelewy 24 oraz nakiedy.pl, które
posiadają własną politykę prywatności. Korzystanie z REZERWACJI ONLINE oznacza również akceptację
ich regulacji.
10. Rezerwacje nie odwołane przez klienta przynajmniej 24 godziny przed terminem, podlegają pełnej
opłacie.
11. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje proszę złożyć w formie pisemnej i wysłać na adres siedziby Centrum Edukacji i Terapii Różowe Okulary, ul. Internetowa 43M, 03-290 Warszawa lub podpisane pismo wysłać skanem na adres e-mail kontakt@rozoweokulary.com.pl w tytule wiadomości wpisując „REKLAMACJA”. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od daty wpłynięcia pisma/odebrania listu.
12. Centrum Edukacji i Terapii Różowe Okulary zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Bieżąca wersja regulaminu zawsze jest dostępna na niniejszej stronie. Zmiany regulaminu będą przez tydzień sygnalizowane w formie ogłoszenia na łamach strony.