REGULAMIN KONSULTACJI ONLINE

§ 1

W celu zawarcia Umowy na świadczenie usług online przez Różowe Okulary na rzecz Klienta
niezbędne jest:

1. Zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu, regulaminu płatności oraz polityki
prywatności przez Klienta. Skorzystanie z usług świadczonych przez Centrum Edukacji i
Terapii Różowe Okulary jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
2. Wejście w zakładkę REZERWACJA ONLINE lub www.rozoweokulary.nakiedy.pl, gdzie
należy wybrać datę i godzinę spotkania online, osobę prowadzącą konsultację oraz
wpisać informację jak ma się odbyć sesja – za pomocą Skype czy telefonu oraz dokonać
płatności wskazanej podczas rezerwacji, zgodnej z Cennikiem usług, z wykorzystaniem
portalu Przelewy24. Prosimy o wypełnienie pola „Forma kontaktu” i zapisanie tam
wszystkich informacji niezbędnych do odbycia sesji online, np.: numer telefonu, na który
terapeuta ma zadzwonić, nick na Skype.
3. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania opłaty za usługę na rachunku bankowym
Centrum Edukacji i Terapii Różowe Okulary.

§ 2

Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w
terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, składając Centrum Edukacji i Terapii Różowe
Okulary oświadczenie o odstąpieniu. Po upływie powyższego terminu prawo do odstąpienia
Umowy wygasa.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby osoba
reprezentująca Centrum Edukacji i Terapii Różowe Okulary mogła zapoznać się z nim przed
rozpoczęciem wykonywania Umowy. Klient dostanie potwierdzenie otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy.
3. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
4. Centrum Edukacji i Terapii Różowe Okulary nie później niż w terminie 7 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zobowiązuje się zwrócić
dokonaną przez niego opłatę jeśli nie minęło więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.
5. Zwrot opłaty następuje na konto wskazane przez Klienta.
6. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wykonanie usług online przed
upływem terminu 14 dni.
7. Po wykonaniu usługi online Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w Portalu i stanowi integralną część
Umowy zawieranej z Klientem.
2. Umowy zawierane z Klientem podlegają prawu polskiemu.
3. Wszelkie spory, którym nie uda się zapobiec w trybie postępowania reklamacyjnego,
rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Centrum Edukacji i Terapii
Różowe Okulary.